FreEbook Friday

My Eavesdropper Wife
By Andy Escobar

     Awkward ang unang pagkakilala nina Kyle at Wendy. Paano naman kasi inalok agad siya ng lalaki ng kasal kahit estranghero pa sila sa isa’t isa. It’s some sort of marriage for convenience. At napapayag siya dahil kailangan niya ng perang pangpagamot sa may-sakit na ina.
     First impression niya kay Kyle ay presko at arogante ito. Pero mali pala ang dalaga. Hindi niya napigilan ang sarili at unti-unti siyang napaibig sa lalaki. Ang problema, hindi iyon maaari. Dahil nakatakda silang maghiwalay matapos ang isang taon.
     Paano na? Hindi alam ni Wendy kung makakaya ba niyang iwan si Kyle at ibigay sa iba, o ipaglaban ang asawa anuman ang mangyari.

Read it here!