FreEbook Friday

The Enchanting Painter
By Dani Alba

     Tadhana ang nagtulak kay Xandra para lisanin ang Maynila at makarating ng San Carlos. Sa lugar na ito ay nakilala niya si Lawrence.
     Hindi niya naiwasan ang damdaming umusbong para sa binata. He was everything a woman would want in a man.
     Pero hindi madaling takasan ang pagkakamali niya sa nakaraan. Sinira siya ni Lawrence noon. Sisirain ba siya nitong muli ngayon?


Read it here!