Save the Night

129.00

Description

By Natalie Trinidad

     Nasusulat na sa loob ng sandaang araw sa bawat siglo, isang anghel ng kamatayan ang mabubuhay bilang mortal upang maranasan niya ang halaga ng buhay na kanyang kinukuha. In those hundred days, he was also tasked to save a soul from damnation.
     It was Matariel’s time to do that. Nabuhay muna siya sa katawan ng isang taong muntik nang mamatay sa isang aksidente—si Auberon Del Caro. Ang misyon naman niyang sagipin ay si Nocturne Elizondo, isang walang-pusong perfectionist na may-ari ng isang media network. Apparently, it was believed that she sold her soul to the devil.
     Walang kasiguruhan kung may lugar ba ang pag-ibig at pag-asa sa kanilang pagsasama….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.125 kg