Wild Heat

129.75

Description

By Dior Madrigal

     Her scent assaulted him, filling his system like a potent drug. “What the f*ck are you?” singhal ni Lucian sa babae. “What the f*ck are you doing to me?”
     Gumuhit ang muhi sa maganda nitong mukha. “I don’t like this any more than you do, Son of Cain.”
     Her low, breathy voice caressed his skin like warm silk, and it goaded the raw desire clawing at his gut. Pero naningkit ang kanyang mga mata sa paggamit nito ng titulo nila na para bang sila ang pinakamalalang nilalang sa balat ng lupa.
     Hinagip ng kamay niya ang buhok nito. Tila seda iyon sa kanyang balat, at pinigilan ni Lucian ang pagnanais na ibaon ang mukha sa makapal nitong buhok.
     “Do you have a f*cking death wish?” he roared.
     “I will kill you first!” Kinalmot siya nito pero maagap niyang nahuli ang mga kamay ng babae.
     Determinado siyang huwag mapasailalim sa kapangyarihan ng sensuwalidad ng estranghera. He would not permit it. Kung anuman ang nararamdaman niya at kung anumang kapangyarihan ang ginamit ng babae para maakit siya, wawasakin niya iyon.
     He would not be tied to a filthy abomination like this woman….

Buy in eBook

Additional information

Weight 0.16 kg