Unexpected Passions (Series Collection)

299.75

Description

By Dior Madrigal

     Ang utos ng kanilang lolo, hanapin ang mga kamag-anakan ni Aurora Esteban, pakasalan ang isa sa mga apo nito. Ang sinumang makagawa niyon ay tatanggap ng eighty percent ng lahat ng kayamanan ng matanda.
     Natagpuan ng detective na inupahan ni Brandon ang isang 22-year old na spoiled brat. Pero kahit saksakan ng ganda, hindi niya kayang isipin si Keira Vivian bilang siyang mapapangasawa niya.
     Interesado sana si Trent sa deal na iyon pero napipigilan siya ng kanyang matinding sexual attraction para sa isang kababata na dati ay one-of-the-boys lang ang tingin niya.
     Isang dalagang kamukhang-kamukha ng babaeng pinapahanap ng kanyang lolo ang natagpuan ni Kurt, at nadiskubre niya ang weakness nito: pera. Gagamitin niya iyon at ang attraction nila sa isa’t isa para papaniwalain ang abuelo na ito ang apo ni Aurora.
     Si Aslan naman ay hindi interesado sa mamanahin mula sa abuelo. Masyado siyang okupado ng kanyang pangungulila at pagsisisi sa inakalang pagkamatay ng babaeng bukod-tanging minahal niya. Pero buhay pa pala ito, at konektado rin kay Aurora Esteban….

Additional information

Weight 0.277 kg
Contains the following

Book 1 of 4: Wild
Book 2 of 4: Forbidden
Book 3 of 4: Wicked
Book 4 of 4: Hopeless